Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie kurzov

Akadémia vzdelávania vodičov, s.r.o.


Preambula

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán zo všetkých uzatvorených zmlúv o poskytnutí kurzu, ako aj služieb s ním spojených medzi Akadémia vzdelávania vodičov, s.r.o., Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 47 537 191, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35712/T ako poskytovateľom služieb a fyzickou alebo právnickou osobou ako priamym prijímateľom týchto služieb alebo ako osobou zabezpečujúcou poskytnutie služieb pre tretie osoby. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Odchylné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej ako „Zmluva“) uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom  (resp. Objednávky),  majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 2. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto VOP. Nové VOP nadobúdajú účinnosť a nahrádzajú predchádzajúce VOP uplynutím 15. (pätnásteho) dňa odo dňa uverejnenia nových VOP na internetovej stránke Poskytovateľa cbj.sk. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou znenia a obsahu VOP, je povinný preukázateľne písomne oznámiť Poskytovateľovi túto skutočnosť najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP; v takomto prípade platia pre Objednávateľa VOP v ich predchádzajúcom (pôvodnom) znení. V prípade, ak Objednávateľ v uvedenej lehote neoznámi Poskytovateľovi svoj nesúhlas, záväzkový vzťah sa spravuje ustanoveniami VOP účinnými v čase konania kurzu.

 

Článok 2

Definícia pojmov

Poskytovateľ: Poskytovateľom sa pre účely týchto VOP rozumie spoločnosť Akadémia vzdelávania vodičov, s.r.o., Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 47 537 191, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35712/T

Objednávateľ

Objednávateľom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická osoba uzatvárajúca Zmluvu s Poskytovateľom za účelom poskytnutia Služieb, Kurzu alebo fyzická alebo právnická osoba uzatvárajúca Zmluvu s Poskytovateľom za účelom poskytnutia Služieb, Kurzu tretím fyzickým osobám dohodnutým v Zmluve a/alebo dohodnutým na základe Zmluvy.

 

Účastník:

Účastníkom sa pre účely týchto VOP rozumie:

 • a/ fyzická osoba , osobne sa zúčastňujúca poskytovania Služieb, Kurzu na základe Zmluvy  uzatvorenej priamo s Poskytovateľom
 • b/ fyzická osoba, osobne sa zúčastňujúca poskytovania Služieb, Kurzu na základe niektorej z poukážok vydanej Poskytovateľom
 • c/ fyzická osoba, zúčastňujúca sa poskytovania Služieb, Kurzu na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, t.j. Objednávateľom zabezpečený účastník (napr. zamestnanci, spolupracovníci a pod…..)

Účastníkom môže byť iba plnoletá fyzická osoba, ktorá disponuje platným vodičským oprávnením pre ten druh vozidla, na ovládanie ktorého je zameraný príslušný Kurz.

 

Služby:

Službami sa pre účely týchto VOP rozumejú služby poskytované Poskytovateľom a bližšie špecifikované v konkrétnej Zmluve  (Objednávke).

Kurz:

predstavuje jednotlivú vzdelávaciu, motoristickú, alebo športovú udalosť, súťaž, tréning, jazdu a/alebo testovanie, ktoré organizuje alebo sa ho zúčastňuje Objednávateľ a/alebo Účastník v areáli Centra bezpečnej jazdy na základe Zmluvy, a to v dobe a za podmienok dohodnutých v Zmluve a týchto VOP.

Zmluva:

Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, vrátane Objednávky.

Centrum bezpečnej jazdy (resp. areál Centra bezpečnej jazdy)

je súbor nižšie špecifikovaných priestorov a zariadení Centra bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni, ktoré sú potrebné k motoristickým, športovým alebo kultúrno-spoločenským činnostiam a akciám, pričom zahŕňa výučbové priestory, jednotlivé moduly cvičiska, sociálne zariadenia, parkovisko, príslušenstvo a súčasti uvedených objektov, a to vrátane Poskytovateľom vymedzených častí areálu Automotodrómu SlovakiaRing v Orechovej Potôni.

Cena:

predstavuje celkovú odmenu za poskytnutie Služieb vo výške dohodnutej v Zmluve.

 

Článok 3

Systém objednávania kurzov a akcií

 1. Kurzy/akcie možno objednať:
  písomne, prostredníctvom elektronického objednávkového systému na www.cbj.sk
  písomne, prostredníctvom e-mailu: cbj@slovakiaring.sk
  (ďalej ako „objednávka“)
 1. Po obdržaní objednávky Poskytovateľ zašle prostredníctvom mailovej komunikácie Objednávateľovi potvrdenie o prijatí objednávky a žiadosť o úhradu ceny Kurzu/akcie obsahujúcu informáciu o výške ceny, spôsobu úhrady, spôsob stanovenia termínu poskytnutia kurzu či akcie.
 2. Po uhradení ceny za objednaný Kurz/akciu bude Objednávateľovi bezodkladne zo strany Poskytovateľa vystavený voucher, ktorý bude zaslaný na adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke, na žiadosť Objednávateľa tiež na emailovú adresu Objednávateľa.
 3. Vydaný voucher je platný 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia Poskytovateľom. V tejto lehote je možné zarezervovať si termín Kurzu/akcie, a to spôsobom uvedeným na internetovej stránke Poskytovateľa.

 

Článok 4

Cena kurzov a platobné podmienky

 1. Cena za Kurz bude zmluvnými stranami dohodnutá v Zmluve vo výške podľa rozsahu poskytovaných Služieb v zmysle cenníka, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
 2. Cena za Kurz je splatná v lehote dohodnutej v Zmluve.
 3. K Cene za Kurz bude pripočítaná DPH v súlade s predpismi účinnými k dátumu poskytnutia plnenia.
 4. Cenu za Kurz je možné uhradiť výlučne v mene euro, ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak. Platobné podmienky: Cena za Kurz je splatná v lehote dohodnutej v Zmluve, a to bankovým prevodom, v hotovosti alebo platobnou kartou v sídle Poskytovateľa.
 5. V prípade úhrady Ceny za Kurz prevodom na účet Poskytovateľa, sa Cena považuje za uhradenú dňom pripísania platby na účet Poskytovateľa.
 6. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou podľa Zmluvy a týchto VOP vzniká Poskytovateľovi voči Prijímateľovi nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 7. V prípade, že Objednávateľ neuhradí riadne a včas Cenu za Kurz vrátane DPH, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť.
 8. V prípade , ak sa zmluvné strany dohodnú, je poskytovateľ oprávnený objednávateľom objednané služby zálohovo vyfakturovať.
 9. Poskytovateľ je oprávnený Objednávateľovi zasielať faktúry a prípadné jednostranné započítania a/alebo dobropisy (ďalej len „Účtovné doklady“) prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom alebo tiež doporučene prostredníctvom poštového styku, pričom za doručenie Účtovného dokladu sa považuje (1) odoslanie Účtovného dokladu (zoscanovaného s podpisom oprávnenej osoby Poskytovateľa) na e-mailovú adresu Objednávateľa alebo (2) uplynutie tretieho dňa po odoslaní Účtovného dokladu doporučene prostredníctvom poštového styku, na adresu Objednávateľa, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Poskytovateľ je oprávnený vydať Objednávateľovi doklad o zaplatení.

 

Článok 5

Práva a povinnosti objednávateľa a účastníka

 1. Každý Účastník Kurzu je povinný používať vozidlá v dobrom technickom stave, vhodnom na účasť na Kurze, ďalej musí počas celého trvania Kurzu disponovať platným vodičským oprávnením pre ten druh vozidla, na ktorom bude Kurz absolvovať.
 2. Poskytovateľ je oprávnený (nie povinný), kedykoľvek počas doby trvania Kurzu, vykonať kontrolu motorových vozidiel, iných strojov alebo výstroja používaných Účastníkmi v areáli Centra bezpečnej jazdy. Poskytovateľ (ním poverená osoba) je oprávnená vykázať z  areálu Centra bezpečnej jazdy Účastníka v prípade, že Účastník vnesie do areálu Centra bezpečnej jazdy stroj (alebo iné zariadenie alebo vec) alebo vykoná/ plánuje vykonať jazdu vo výstroji, ktorý podľa úvahy Poskytovateľa (ním poverenej osoby) nie je vhodný alebo bezpečný na používanie v areáli Centra bezpečnej jazdy a/alebo na účely stanovené Zmluvou.
 3. Účastník a Objednávateľ berú na vedomie, že areál Centra bezpečnej jazdy môže byť sústavne monitorovaný prostredníctvom videozáznamu alebo audiozáznamu (kamerový systém). Účastník súhlasí s vyhotovovaním videozáznamu alebo audiozáznamu podľa predchádzajúcej vety. Účastník súhlasí s použitím predmetných záznamov na účely akéhokoľvek súdneho, trestného, správneho alebo iného konania (a to aj ako dôkazného prostriedku), ako aj iného konania vedeného orgánmi štátnej správy a orgánmi verejnej moci.
 4. Účastník je povinný rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia Poskytovateľa a osôb poverených Poskytovateľom prevádzkou Centra bezpečnej jazdy, vrátane všetkých bezpečnostných nariadení, ďalej je Účastník povinný jazdiť na parkovisku areálu Centra bezpečnej jazdy maximálnou rýchlosťou 30 km/h a zároveň sa zdržať na parkovisku prudkého brzdenia (s výnimkou potreby prudkého brzdenia z dôvodu vyskytnutia náhlej prekážky v smere jazdy vozidla), prudkého zrýchlenia, zámernej jazdy šmykom a driftovania. Poskytovateľ (ním poverená osoba) je oprávnený vykázať z areálu Centra bezpečnej jazdy ktoréhokoľvek Účastníka v prípade, že Účastník nerešpektuje/ nesplní a/alebo sa neriadi akoukoľvek inštrukciou alebo nariadením Poskytovateľa (Poskytovateľom poverených osôb).
 5. V prípade vykázania Účastníka podľa článku 5 ods. 4 a ods.2 veta druhá, nevzniká Účastníkovi nárok na vrátenie uhradenej Ceny za Kurz (ani žiadnej jej časti), ani žiadnej inej náhrady, či odškodnenia.
 6. V prípade zistenia, či podozrenia Poskytovateľa, že osoby Objednávateľa alebo Objednávateľ sám je pod vplyvom alkoholu, či iných návykových látok alebo, že osoby Objednávateľa, alebo Objednávateľ sám, nie je v dobrej zdravotnej, fyzickej, či psychickej kondícii, má Poskytovateľ právo odmietnuť konanie kurzu, či akcie alebo má právo jednotlivých Účastníkov z Kurzu, či akcie vylúčiť, alebo im neposkytnúť objednané služby. Poskytovateľovi tak vzniká nárok na plnú cenu za objednaný Kurz, či akciu a Objednávateľovi potom vzniká povinnosť túto cenu uhradiť.
 7. Objednávateľ je povinný vyčerpať objednaný Kurz v dohodnutom termíne, ktorý je uvedený v zmluve.
 8. Ak sa nezúčastní Objednávateľ objednaného kurzu v dohodnutom termíne z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane, a to do šiestich mesiacov odo dňa vystavenia voucheru Poskytovateľom podľa čl. 3 ods. 4 týchto VOP, pričom tento platne neodstúpi od Zmluvy, považuje sa objednaný kurz za Poskytovateľom uskutočnený. Poskytovateľovi v takomto prípade vzniká nárok na úhradu plnej ceny objednaných kurzov podľa týchto VOP, a Objednávateľovi týmto vzniká povinnosť objednané kurzy v plnom rozsahu uhradiť.
 9. O priazni, či nepriazni počasia, t.j. konaní, či zrušení objednaného Kurzu, rozhoduje vždy Poskytovateľ. Ak Poskytovateľ rozhodne, že počasie nie je dôvodom na zrušenie objednaného kurzu, vzniká Poskytovateľovi nárok na plnú cenu za objednaný kurz a Objednávateľovi vzniká povinnosť túto cenu uhradiť, aj napriek tomu, že sa kurzu nezúčastnil.
 10. Objednávateľ je oprávnený do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, ako aj bez uvedenia dôvodu, pričom Cena za kurz mu bude v plnom rozsahu Poskytovateľom vrátená.
 11. V prípade, že Objednávateľ zruší Zmluvu, okrem prípadu uvedenom v ods. 10 tohto článku VOP, Poskytovateľovi vzniká nárok na úhradu plnej ceny objednaných kurzov a akcií podľa týchto VOP, a Objednávateľovi týmto vzniká povinnosť objednané kurzy a akcie v plnom rozsahu uhradiť.
 12. Kurzu, či akcie Poskytovateľa sa môže zúčastniť iba vlastník, či spoluvlastník používaného dopravného prostriedku (ďalej len „DP“). V inom prípade je táto osoba zodpovedná za následky svojho konania. Každý DP musí byť v bezchybnom technickom stave vrátane technického osvedčenia a registračnej značky. Za nespôsobilý DP sa považuje najmä ten, ktorý nespĺňa predpisy bežnej premávky, alebo ten, z ktorého unikajú prevádzkové kvapaliny, havarovaný, či poškodený DP. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nespôsobilé DP vylúčiť z akcie alebo kurzu. Ak Poskytovateľ nespôsobilý DP z akcie, či kurzu vylúči, potom mu vzniká nárok na úhradu plnej ceny objednaných kurzov a akcií podľa týchto VOP a Objednávateľovi týmto vzniká povinnosť objednané kurzy a akcie v plnom rozsahu uhradiť.
 13. Účastník má možnosť na poskytnutie DP od spoločnosti AVV, za účelom absolvovania kurzu, a to za poplatok podľa aktuálneho cenníka spoločnosti.
 14. Každý Účastník kurzu, či akcie je povinný riadiť sa pokynmi Poskytovateľa, či osôb ním poverených v priebehu konania kurzu, či akcie a to bez výhrad a zbytočného omeškania. Ak Účastník, či Objednávateľ neuposlúchne pokyny Poskytovateľa, či osôb ním poverených , má Poskytovateľ právo kurz, či akciu ukončiť, alebo zrušiť., alebo vylúčiť Účastníka z priebehu kurzu/akcie. V takom prípade vzniká Poskytovateľovi nárok na plnú cenu za objednaný kurz, či akciu a Objednávateľovi potom vzniká povinnosť túto cenu uhradiť.

 

Článok 7

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ, po uhradení kurzu, či akcie Objednávateľovi, sa zaväzuje splniť podmienky daného kurzu, či akcie, podľa podmienok ustanovených v Zmluve o poskytnutí kurzu.
 2. Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ nerešpektuje ustanovenia týchto VOP a/ alebo uzatvorenej zmluvy, najmä ak hrozí alebo vzniká na majetku Poskytovateľa škoda alebo ak Objednávateľ neuhradí Poskytovateľovi cenu objednanej služby.
 3. Poskytovateľom poskytované služby vyžadujú splnenie vopred daných kritérií, ako napr.: vhodnosť priestoru na uskutočnenie akcie; technické, bezpečnostné, či organizačné zaistenia služby zo strany Objednávateľa; v objednanom termíne kurzu, či akcie a pod. Ak nebudú tieto kritériá bezo zvyšku zaistené, Poskytovateľ si vyhradzuje právo dohodnutý termín konania kurzu, či akcie zrušiť a ponúknuť objednávateľovi iný termín konania kurzu, či akcie.
 4. Poskytovateľ zodpovedá za Stav techniky používanej v kurze, či na akcii  s tým, že táto musí zodpovedať platným normám a predpisom cestnej premávky.
 5. Poskytovateľ má právo v rámci svojho programu umiestniť na mieste konania kurzu, či akcie svoje, či partnerské reklamy formou bannerov, roll-upov, pevné stojace reklamy, prezentačné, či predajné stánky, produkty, a pod.
 6. Inštalácia akýchkoľvek reklám Objednávateľom na mieste konania kurzu, či akcie je možná iba s písomným súhlasom Poskytovateľa a ním stanovených podmienok.
 7. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej s Objednávateľom v prípade ak:
 • Objednávateľ/Účastník užíva Sprístupnené časti areálu v rozpore so Zmluvou alebo týmito VOP
 • Objednávateľ/Účastník Užívateľ poruší záväzky podľa článku IV týchto VOP;
 • Objednávateľ je v omeškaní s úhradou Ceny za Kurz o viac ako 30 dní;
 • Objednávateľ/Účastník akokoľvek poruší ustanovenia Zmluvy, týchto VOP, pokyny Poskytovateľa alebo oprávnenej osoby Poskytovateľa.

 

Článok 8

Zodpovednosť a poistenie

 1. Výučbová alebo pretekárska dráha nie je verejnou komunikáciou a na jazdu po nej sa nevzťahuje zákonné, ani zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu/havarijné poistenie.
 2. Účastníkom Kurzov, či akcií sa odporúča uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené motorovým vozidlom tretím osobám, vzťahujúce sa aj na Kurz.
 3. Za všetko konanie Účastníka, ako aj za technický stav dopravných prostriedkov, v rámci Kurzov, či akcií konaných Poskytovateľom, zodpovedá ten Účastník, ktorý spôsobí škodu sebe, resp. tretím osobám, zdravotnú ujmu sebe, resp. tretím osobám, a to svojou vinou, a ďalej spôsobí škodu, či zdravotnú ujmu sebe, resp. tretím osobám, vinou technického stavu používaným dopravným prostriedkom.
 4. Každý Účastník, ktorý sa zúčastní Kurzu, či akcie, je povinná počínať si tak, aby nedošlo ku škode na zdraví, majetku, prírode, či životnom prostredí a správať sa ohľaduplne k ostatným Účastníkom a osobám. Každý Účastník plne zodpovedá za škody a spôsobené následky.
 5. Za osobu neplnoletú zodpovedá v plnom rozsahu jej zákonný zástupca, ledaže neplnoletý bol spôsobilý ovládnuť svoje konanie a posúdiť jeho následky, potom zodpovedá sám neplnoletý.
 6. Objednávateľ, Účastník, či osoby pohybujúce sa na mieste konania Kurzu, či akcie, sú si vedomí všetkých rizík, ktoré so sebou Kurzy, či akcie nesú.
 7. V prípade spôsobenia škody Objednávateľom/Účastníkom sa Objednávateľ/Účastník zaväzuje uhradiť všetky náklady na odstránenie škody spôsobené na majetku, či zdraví personálu, či vybavení Poskytovateľa.

 

Článok 09

Vysielacie práva, propagácia

 1. Účastník, (Objednávateľ ) je oprávnený s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa vyhotovovať, vystavovať, rozširovať, sprístupňovať, uverejňovať a/alebo inak používať obrazové, zvukové, zvukovo-obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z ktoréhokoľvek Kurzu a/alebo akékoľvek iné záznamy zachytávajúce aj areál Centra bezpečnej jazdy (jeho ktorúkoľvek časť) (ďalej len „Záznamy“).
 2. Zároveň sa Účastník ako aj Objednávateľ zaväzuje Záznamy vyhotovené so súhlasom Poskytovateľa použiť výlučne pre vlastnú osobnú potrebu, nie pre podnikanie či už svoje alebo pre potreby tretích osôb, pričom Záznamy nesmú byť použité spôsobom vytvárajúcim nebezpečenstvo poškodenia alebo spôsobom poškodzujúcim dobré meno, povesť a/alebo goodwill Poskytovateľa a/alebo Centra bezpečnej jazdy a/alebo spoločnosť Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 44 154 992, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 106750/B (ďalej len „Výcvikové zariadenie pre vodičov“) a nesmú byť použité v súvislosti s akýmikoľvek nepravdivými a/alebo negatívnymi a/alebo nepreukázateľnými informáciami týkajúcimi sa Centra bezpečnej jazdy, Poskytovateľa, Výcvikového zariadenia pre vodičov a/alebo spriaznených osôb Výcvikového zariadenia pre vodičov.
 3. Účastník/Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby Záznamy neboli použité spolu a/alebo v súvislosti (ani ako ilustračný/ animačný záber sprevádzajúci text a/alebo hovorené slovo) s informáciami, názormi, komentármi a inými údajmi (vyjadrenými v printovej a/alebo elektronickej a/alebo vysielanej podobe), ktoré budú vyvolávať/vyvolajú nebezpečenstvo poškodenia dobrého mena (goodwillu, povesti) Centra bezpečnej jazdy, Poskytovateľa alebo Výcvikové zariadenie pre vodičov a/alebo ktoré budú spôsobilé poškodiť dobré meno (goodwill, povesť) Centra bezpečnej jazdy, Poskytovateľa alebo Výcvikové zariadenie pre vodičov a/alebo budú spôsobilé privodiť akúkoľvek ujmu Centru bezpečnej jazdy, Poskytovateľovi alebo Výcvikového zariadenia pre vodičov, a to bez ohľadu na to, či takéto údaje budú alebo nebudú pravdivé.
 4. Účastník/Objednávateľ je povinný pri vyhotovovaní Záznamov rešpektovať pokyny Poskytovateľa a žiadnym spôsobom neohroziť bezpečnosť prevádzky Poskytovateľa alebo účastníkov kurzu/akcie.
 5. Účastník, ako aj Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi oprávnenie vyhotovovať, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzene vystavovať, rozširovať, sprístupňovať (a to aj prostredníctvom internetu), uverejňovať, upravovať alebo inak používať obrazové, zvukové, zvukovo-obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z každého Kurzu obsahujúce aj (i) priebeh Kurzu, (ii) obchodné meno, značku, ochrannú známku alebo logo Účastníka a/alebo (iii) zobrazenia (podobizne) Účastníka. Poskytovateľ je oprávnený právo podľa tohto bodu previesť a/alebo postúpiť na tretiu osobu. Účastník vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť Poskytovateľovi práva podľa tohto odseku.

 

Článok 10

Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude osobné údaje Účastníka a Objednávateľa chrániť v zmysle požiadaviek zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Objednávateľ/Účastník udeľuje Poskytovateľovi súhlas na zaradenie jeho mena, priezviska, rodného čísla, čísla OP, adresy (alebo obchodného mena, sídla, IČO a osobných údajov štatutárneho orgánu spoločnosti a/alebo iných poverených osôb spoločnosti) telefonického a mailového kontaktu do databázy spravovanej Poskytovateľom a k využitiu uvedených údajov Poskytovateľom pre účely stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Účastník zároveň udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracovávaním uvedených údajov na účely (i) poskytovania služieb a vykonávanie transakcií Poskytovateľom a/alebo inými sprostredkovateľmi v rámci plnenia Zmluvy; (ii) vypracovávania interných analýz a štatistík Poskytovateľa; (iii) kontaktovania (poskytovania informácií), upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií a/alebo o  službách poskytovaných Poskytovateľom, a to aj formou zasielania písomností, prostredníctvom elektronických komunikácií, najmä formou volania, zasielania faxových správ, e-mailových správ, textových správ SMS a multimediálnych správ MMS na vyššie uvedené kontaktné údaje, ako aj na iné údaje získané Poskytovateľom v súvislosti s plnením Zmluvy a v súlade so zákonom a osobitnými právnymi predpismi.
 3. Poskytovateľ je oprávnený uverejniť vo vlastných propagačných materiáloch (prostriedkoch) a/alebo v propagačných prostriedkoch spoločnosti Výcvikové zariadenie pre vodičov údaje o konaní ktoréhokoľvek Kurzu a o účastníkoch Kurzu, ako aj uverejniť záznamy z predmetného Kurzu, a to aj prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo spoločnosti Výcvikové zariadenie pre vodičov (a to časovo a teritoriálne neobmedzene).
 4. Poskytovateľ môže poskytnúť potrebné dáta Objednávateľa tretím subjektom, avšak iba subjektom kooperujúcim s Poskytovateľom na záväzku podľa týchto VOP, t.j.:
 • prepravcovi alebo poštovému podniku za účelom prepravy
 • výrobcovi/dodávateľovi tovaru či služieb na vybavenie objednávky či reklamácie objednávateľa
 • bankovým ústavom na realizáciu platieb
 • inkasným firmám/súdom na vymáhanie prípadných pohľadávok.
 1. Objednávateľ/Účastník udeľuje Poskytovateľovi súhlas s využitím jeho osobných dát pre vyššie uvedené účely odoslaním svojej objednávky Poskytovateľovi.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné dáta Objednávateľa /Účastníka iným subjektom na iné komerčné účely.
 3. Objednávateľ/Účastník berie na vedomie, že Poskytovateľ bude uchovávať jeho osobné dáta po dobu neurčitú, ak Objednávateľ /Účastník výslovne nepožiada Poskytovateľa písomne o vymazanie jeho osobných dát zo všetkých databáz Poskytovateľa. Poskytovateľ tak učiní bezodkladne, ak bude záväzok medzi Objednávateľom/Účastníkom a Poskytovateľom bezo zvyšku splnený.
 4. Objednávateľ/Účastník udeľuje súhlas s priebežným informovaním, a s prijímaním reklamných e-mailov Poskytovateľa ohľadne predajných ponúk, zľavových a výpredajových akcií Poskytovateľa. Ak si Objednávateľ/Účastník nepraje byť o týchto okolnostiach informovaný, potom požiada Poskytovateľ

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

 1. Použitie loga, chránených a patentovaných názvov, grafík, technických zariadení a know-how Poskytovateľa a ďalej textov z webových a iných prezentácií je možné iba s písomným súhlasom a za podmienok stanovených Poskytovateľom.
 2. Znenie týchto VOP je pre zmluvné strany záväzné.
 3. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 4. Spory alebo nezhody pri interpretácií alebo plnení Zmluvy a/alebo týchto VOP budú riešené vzájomnými rokovaniami. V prípade, ak sa nedosiahne zmierne riešenie nezhody, bude spor podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov.
 5. Ustanovenia VOP sú súčasťou Zmluvy. VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku  a anglickom jazyku; v prípade akýchkoľvek sporov ohľadne výkladu pojmov a interpretácie pojmov a ustanovení týchto VOP je rozhodné slovenské znenie VOP.
 6. Všetky oznámenia (vrátane odstúpenia Poskytovateľa) medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k Zmluve a/alebo VOP, alebo ktoré majú byť urobené Poskytovateľom na základe Zmluvy a/alebo VOP, a sú urobené Poskytovateľom v písomnej forme a zaslané prostredníctvom poštového styku, na adresu Objednávateľa uvedenú pri uzatváraní  Zmluvy, sa považujú za doručené tretí deň po ich preukázateľnom odoslaní v súlade s touto vetou. Zaslanie písomnosti na túto adresu sa považuje za splnenú aj v prípade zmeny sídla/ bydliska Objednávateľa, ak o tejto skutočnosti Objednávateľ Poskytovateľa písomne nevyrozumel.
 7. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je:Príloha č. 1 – Vyhlásenie Účastníka Kurzu.

Tieto VOP sú účinné od 1.8.2016

Ing. Pavel Čulík,
konateľ Akadémia vzdelávania vodičov, s.r.o.